Terminsplanering

Terminsplanering förskoleklass vt-16                                                            

Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar i det aktiva lärandet och att elevens lust och nyfikenhet ska tas till vara. Utgångspunkten för förskoleklassens verksamhet är att utveckling och lärande sker ständigt och inte bara, eller ens huvudsakligen, i arrangerande inlärningssituationer. Förskoleklassen får därför sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans pedagogik. (Skollagen)

 Lek
-          Fri lek 
-          Organiserad lek

Skapande arbete och lek är väsentliga delar det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. LGR 11                                                                                                 

Matematik

-          Begreppsbildning stor-liten, fler-färre, hälften-dubbelt
-          Antalsuppfattning 0-10
-          Klockan; känna till hel och halvtimmar
-          Geometriska former
-          Ramsräkna till 100
-          Tidsbegrepp, repetera dag, datum, månad, år och årstid
 

Barnen ska utveckla sitt intresse för matematik samt tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. LGR 11

Diamantdiagnoser i geometri.

 
Svenska

-          Språklig medvetenhet
-          Arbeta med skriv och läsriktning
-          Träna på att tala och lyssna på ett lekfullt sätt
-          Fortsätta med alfabetet
-          Bornholmmodellen
-          Bågen
-          Olika former av skrivande på ett lekfullt sätt
-          Läsgrupper F-1

Genom undervisningen ska elevernas förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. LGR 11

Kartläggning enligt Bornholm, Nya språket lyfter

 

No/So

-      Utflykt en gång i veckan
-      Följa naturens skiftningar
-      Arbeta med miljön
-      Få kännedom om våra helger och traditioner
-      Trafik
-      Allemansrätten
 

Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. LGR 11

 

Idrott

-          Öva de grovmotoriska grundformerna
-          Träna på samarbetsövningar
-          Spela bollekar och leka regellekar
-          Kroppsuppfattning, rumsuppfattning
-          Massage

 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. LGR 11.

 

Hälsa 

-       Arbeta medvetet med kärnvärderingar, Smile
-       Gemensam hälsoplanering F-1

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. LGR 11

 

Musik
-     Sjunga
-     Sånglekar

 

Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet. LGR 11.                    

 

Bild/Form
-            Bilduppgifter med olika tekniker
-             Skapa fritt med varierande material
-             Klippövningar

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. LGR11

 

23 februari 2016